Helminthiasis bibliográfia.

ÁLLATOK ÉS BETEGSÉGNEVEK - PDF Free Download

Látták: Átírás 1 A parazitás bántalmak nomenklatúrájáról Válasz dr.

helminthiasis bibliográfia

Jele ez annak, hogy a parazi tológia, mint aránylag uj tudományág, hazánkban is tért hódit. Jelentőségét ezúttal az a körülmény növeli, hogy szerzője emberorvos, k i már több évtized óta szóban és Írásban speciális f i gyelmet szentel a hazai humán parazitológiának.

MOB betűrendes tárgyszó készlete

Az a körülmény azonban, hogy szerzője munkájának előszavában a parazitás bántalmak nomenklatúrájának kérdését is szóvá teszi, sőt az általam propagált helminthosis-nomenklaturának" is figyelmet szentel, arra indit, hogy az utóbbi kérdésben hallassam szavaimat és elmarasztaló Ítéletére válaszoljak.

Annyival inkább kell ezt tennem, mert tisztában vagyok azzal is, hogy sine ira et studio tett megnyilatkozásommal tulajdonképpen vitába szállok valakivel, aki nomenklatúrái véleményét nem az ehhez kétségtelenül szükséges előtanulmány alapján alkotta meg.

Arra kell következtetnem, hogy ezt a véleményét jóval inkább gondolkodás nélkül átvette és elsajátította a humán-parazitológiai Parazitás helminthiasis bibliográfia. Irta dr.

Szívizomgyulladás

A gyakorló orvos könyvtára, Medicina Könyvkiadó, Budapest, oldal, 40 helminthiasis bibliográfia ábrával. Valamely nomenklatúráról véleményt nyilvánítani kényes dolog. Mindenesetre több kell hozzá, mint amiről szerzőnk akár könyvében, akár másutt tanúságot tett. Eddigi elég széleskörű szakirodalmi munkásságában ugyanis sem rendszertani, etimológiai, sem a zoológiai nomenklatura területeit különlegesen érintő búvárkodásairól tudomásom szerint nincsenek nyomok. Nem tartozik ugyan szorosan mondanivalóimhoz, mégis szóvá kell tennem azt, hogy a szerző, könyvének A paraziták epidemiológiája" cimü fejezetében, valamely parazitának az emberre vonatkoztatott szoros fajlagosságát,illetve a vele való fertőzöttséget a n t h- r o p o s i s sic!

Magyar Lexikon 7. Encziklopedisták-Franczia művészet (Budapest, 1880)

Minthogy ez a kifejezés legalább öt helyen fordul helminthiasis bibliográfia ebben a formában, sőt a tárgymutatóban is szerepel, nem tarthatom sajtóhibának. Viszont ez esetben mi az etimológiája?

helminthiasis bibliográfia

Ismeretesek ugyan az anthroponosis, zoonosis k i fejezések, sőt ujabban különbséget teszünk helminthiasis bibliográfia és anthropozoonosis közt is, de mindezekben a helminthiasis bibliográfia szerepelnie kell valamely formában a görög voaén igének, illetve a belőle képzett főnévnek. Helminthiasis bibliográfia közismert, hogy erről szó sincs. Végül, ugy látszik, hogy mégis csak sajtóhibának kell azt tekintenünk.

Rátérve mondanivalóim lényegére, rá kell mutatnom helminthiasis bibliográfia, hogy a szóbanforgó könyvnek a szerzője, munkájának 5. I t t sem könnyű a helyes ut?

Ami az első kifogást i l l e t i, kérdezem, miért nem tudnának 3 a humán pathologiában meghonosodni az -osis végződésű helminthosis-elnevezések, amikor éppen i t t könnyű volna az egységes nomenklatura használata.

Áttekintés a férgek gyermekeknél történő kezeléséről

A humán pathologiában ugyanib aránylag kevés genus-névvel lévén dolgunk, nem okozna különleges nehézséget az -osis végződéssel a legtöbb humán helminthosis, sőt általában parasitosis nevet, bizonyos engedmények árán, a görög conjugatio figyelembevételével meghatározni. A hangsúly bizonyos engedmények árán" van.

Az első engedmény az, hogy olykor kénytelenek vagyunk eltekinteni attól a fiológiai szabálytól, mely szerint az -osis rag tulajdonképen csak görög eredetű nevekkel helminthiasis bibliográfia lenne alkalmazható. Latin eredetüekkel már kevésbé, minthogy ez esetben elkerülhetetlenül a hibrid szóképzés hibájába esünk. Le, ha manapság már senki helminthiasis bibliográfia lát kivetni valót a tuberculosis" névben, holott erről már több,mint esztendővel ezelőtt, ban, KRAUS L.

Endung -osis, das man jedoch kaum wird entbehren können. Pedig jogosnak látszik az a kívánság, hogy tudományunk haladásával párhuzamosan parazitológia!

Ugyancsak az egyöntetűséget szolgálná egy további engedmény. Mindenki tudja, hogy a görög nyelvnek van egy szava, a helmin t h i a s i s, mellyel az emésztőcsőben lakó féregparazitákkal való fertőzöttséget jelöli meg s van néhány ma már alig használatos neve ascariasis, acariasis, phtheiriasismelyek bizonyos féreg- atka- helminthiasis bibliográfia megjelölésére szolgáltak.

helminthiasis bibliográfia

Összehasonlítva a parazitológia mai fejlettségét, ama év előtti igénnyel, mindenesetre nevetségesnek látszanék, ha ragaszkodni kívánnánk hozzájuk. De egyébként is számuk oly csekély, hogy ez 4 magában véve korántsem jogosít fel bennünket arra, bogy pusztán helminthiasis bibliográfia látszólagos eufónia kedvéért az -iasis végződést általánosítsuk, illetve az esetben is használjuk, amikor nyilvánvalóan szembekerülünk az etimológiával.

A szerző egy további ellenvetése az általam propagált -osis nomenklatúrával kapcsolatban az, hogy etimológiailag Is kifogás alá esik". Sajnos, nem indokolja meg, hogy mennyiben eshetik ez a nomenklatura kifogás alá etimológiailag s ezért nem tehetek egyebet, mint azt, hogy rámutassak az általa előnyben részesített -iasis nomenklatura etimológiailag legtöbbször helytelen voltára.

  • Paraziták az emberi testben a fotókezelés típusai
  • ÁLLATOK ÉS BETEGSÉGNEVEK - PDF Free Download
  • A parazitás bántalmak nomenklatúrájáról - PDF Free Download
  • Dorama! ! ! Scent Of A Woman - korei zenék, drámák!

Csupán két nevet ragadok ki az általa helyesnek tartott példákból: az entamoebiasist és az enterobiasist. Mindkettő tipikusan példázza azt, hogy a helminthiasis bibliográfia név, melyek közül az egyik az Entamoeba histolyticaval vagy más Entamoeba-fajókkal, a másik az Enterobius vermiculariaszal való fertőzöttség megjelölésére szolgál a humán parazitológiában, helminthiasis bibliográfia a görög szellemben s nem is a görög eredetű szavak etimológiája figyelemmel tartásával készült.

Nem más ez a két névképzés, mint szolgai, eufónikus utánzása a görög helminthiasisnak.

Hozzászólás

De tegyük mindjárt hozzá, hogy etimológiailag helytelen kopirozása. Ha az nueißco igéből egy főnevet kivánok képezni, akkor először is tisztában kell lennem azzal, hogy hogyan is hangzik ez igének a fut. Ez apeißwow lesz, az ebből alakitható főnév pedig auevßcooto. Tehát, ha az Entamoeba-val való fertőzöttséget akarom megjelölni, ez csakis entamoebosis lehet és semmiesetre sem entamoebiasis. Ugyanez a helyzet az Enterobius-fertőzöttséget jelölő, szerző szerint elfogadott?

Tehát egy féreg, mely a bélben él; ha a féregnek kialakulásáról és éléséről azaz a szenvedő alanynak fertőzöttségéről van szó, az enterobiosis ennek az állapotnak megjelölésére szolgál. Minden egyéb csupán a sötétben való giardiasis új helminthiasis bibliográfia s végeredményben, a helminthiasis kopirozása.

Nem valószerű azonban, hogy az enterobiasis-nak alkotója erre gondolt volna. A ßiaco ige ugyanis jelentése szerint: erőt veszek, erőszakot követek el. Már pedig az Enterobius általános elterjedéséhez és gyakoriságához képest vajmi ritkán követ el valami ilyesfélét.

Ami végül azt az ellenvetést illeti, mely szerint az -osis nomenklatura általános elfogadásra sem talált",készséggel megengedem, hogy napjainkban e téren sajnálatos diszharmónia uralkodik a felfogásokban éspedig nemcsak a humán és állatorvos-parazitológusok, hanem az utóbbiak egyik-másik csoportja közt is. És nem kétséges, hogy ezen a téren még hosszú időre van helminthiasis bibliográfia, amig ez az egyöntetűség az irodalomban és gyakorlatban egyaránt valóra válik.

Allergiás légzőszervi fertőzések

A nemzetközi állatorvoskongresszusok állandó bizottsága ben szerkesztett. Ebben a javaslatban a kiküldött, specialista szakemberekből álló bizottság figyelemmel volt arra, hogy az emberi, valamint állati betegségek nomenklatúrájával több szerv már ismételten is foglalkozott.

Napjainkban helminthiasis bibliográfia, nemzetközi használatra szánt munka is figyelmet szentel az állati paraziták okozta betegségek nomenklatúrájának, u.

E három munkának figyelembevételével s részben azoknak mintájára készült ben a fent emiitett állatorvoskongresszusi javaslat. Ez az utóbbi a szervi és fertőző betegségeken kivül az állati paraziták okozta bántalmak közül csupán a proto- 6 zoonoa eredetüeket foglalja magában. A javaslat amennyire terjengős, annyira távol van helminthiasis bibliográfia, hogy parazitológiai nomenklatúráját korszerűnek mondhatnók.

Azonban mi bika szalagféreg e javaslatnak 2 függeléke is, mely részben a férgek és Ízeltlábú élősködők okozta bántalmak, részben pedig a házi és haszonállatok fertőző betegségeinek valóban korszerű nomenklatúráját tartalmazza s megfelelő számú példa felsorolásával a gyakorlat igényeinek is kivan útmutatással szolgálni.

ÁLLATOK ÉS BETEGSÉGNEVEK

Ezek a javaslatok általánosságban az -osis végződésű nevek használata mellett szállanak sikra, sőt az egyik, hivatkozva a múltban gyakran használt -iasis végződésre, oda nyilatkozik, hogy the Committee considers that, for the sake of uniformity, this ending should be dropped". Remélem, hogy a fentiekben sikerült igazolnom azt, hogy az -osis végződésű nomenklatura etimológiai tekintetben nem eshetik kifogás alá.

Azt, hogy irodalmunkban s a humán pathologiában el fog-e terjedni, egyelőre kevésbé remélem éves tapasztalatom e tekintetben szkeptikus, mert a szerzők javarésze nem szerezvén tanulmányai során megfelelő ismereteket, kénytelen az irodalomban használt nomenklatúrát kopirozni.

helminthiasis bibliográfia

Ez pedig, főleg a humán parazitológia vonalán ugyanaz, amit a szerző is váltig helyesnek és elfogadottnak itél. Parazitás bélbetegségek" c. Megengedhetetlen az a következetlenség, amely különösen a parazitáit állapot kifejezésére szolgáló terminusok használatában v i lágszerte tapasztalható.

A szerző szerint a parazitás fertőzöttség, i l l.

Mindent a neurocirculatory dystoniaról: tünetek, diagnózis és kezelés

MAKARA in his book Parasitic Intestinal Diseases", the author propounds, not for the first time, that strict uniformity is necessary in the field of parasitological nomenclature. The world-wide inconsistency, encountered especially in the use of terms expressing a state of parasitism,is quite inadmissible. Kiadó, Budapest, Die Nomenklatur der Helminthosen.

  • Férgek kezelésére szolgáló tabletták az emberek számára
  • Allergiás betegségek, azok okai, kezelése és megelőzése - Élelmiszer
  • Neurocirculatory dystonia: tünetek és kezelés - Szívizomgyulladás March
  • MOB tárgyszavak « MEDINFO

Nomenclature helminthiasis bibliográfia helminthic diseases.

További a témáról